Konferencja 25.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

w dn. 25.02.2020 r. odbędzie się III Konferencja Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych.

Jest to konferencja międzynarodowa p.t. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim – przykłady dobrych praktyk”

Cele konferencji:

  • Międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym.
  • Wzajemne inspirowanie dobrymi praktykami związanymi z realizacją doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  • Rozpowszechnianie informacji w w/w zakresie.

Transmisja wydarzenia będzie dostępna na żywo pod linkiem: Transmisja III konferencji GSDZ

Program konferencji 

Conference agenda (English)

8:45 – 9:30Rejestracja
9:30 – 9:45Otwarcie konferencji, powitanie gości

Przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni

9:45 – 9:55Idea sieciowania. 5 lat Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych

Katarzyna Abramowicz

9:55 – 10:35Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni „Projekty związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym” – Aneta Grygiel-Dorszewska

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
„Jak Gdynia wspiera przedsiębiorczą młodzież?” – Magdalena Urban

Fundacja Gospodarcza “Działania skierowane do młodzieży” – Nina Wójcicka

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni „Gdyńscy Doradcy Kariery” – Ewa Matusiak, Agnieszka Majewska

10:35 – 10:50Pracownia doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim „Przestrzeń ma znaczenie”

Katarzyna Chojecka

10.50 – 11.20Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
„System doradztwa zawodowego w województwie pomorskim” – Klaudia ZagórowiczCentrum Edukacji Nauczycieli, Konsultant Wojewódzki ds. Doradztwa Zawodowego CEN – Barbara Szymańska
11.20 – 11.50Przerwa networkingowa
11.50 – 12.10Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Projekt wymiany międzynarodowejJolanta Wdowiak, Aleksandra Rosicka
12.10 – 12.25System doradztwa zawodowego w Niemczech

Mathias Geb

12.25 – 12.55System doradztwa zawodowego w Norwegii

Lene Odberg Thorstensen, Ingrid Wilhelmsen, Grete Stige Sande

12.55 – 13:10System doradztwa zawodowego we Włoszech

Prof. Paolo Bernardi

13:10 – 13:25Doradztwo zawodowe w Polsce w świetle Ogólnopolskiego Badania Doradców Kariery

Agnieszka Dobbek-Szuta

13.25 – 13.50Przerwa networkingowa
13.50 – 14.05Fundacja Katalyst Education
„Mapa Karier, czyli jak poprowadzić inspirujące zajęcia o zawodach”Anna Stokowska
14.05 – 14.20„Kompetencje XXI wieku – Fundacja Lean Education, jako kluczowy gracz ekosystemu edukacji”

Michał Wlaźliński

14.20 – 14.30Zakończenie, losowanie nagród

 

Patronaty

Organizatorzy

 

Prelegenci

Agnieszka Dobbek-Szuta
Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Członkini Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz współkoordynatorka Sieci Kreatywnych Doradców Zawodowych. Certyfikowany trener PERSO.IN®. Koordynator Ogólnopolskiego Badania Doradców Kariery.Posiada długoletnie doświadczenie w branży doradczej. Zależy jej na wysokim poziomie usług doradczych w Polsce, dlatego od lat wspiera doradców szkolnych i zawodowych organizując liczne spotkania rozwojowe i szkolenia. Pasjonuje ją praca z drugim człowiekiem. Jej misją jest inspirowanie i motywowanie innych do osiągania celów życiowych i zawodowych.Prywatnie chętnie i spędza czas w teatrze oraz w otoczeniu natury.

Agnieszka is a graduate of psychology at the Faculty of Social Sciences of the University of Gdańsk and postgraduate studies in vocational counseling at the University of Economics and Innovation in Lublin. She is a member of the Polish Association of School and Vocational Advisors and a co-coordinator of the Creative Vocational Counselors Network. PERSO.IN® certified trainer. She’s also the coordinator of the National Survey of Career Advisors.

She has many years of experience in the consulting industry. She is keen to introduce a high level of advisory services in Poland, which is why she has been supporting school and vocational counselors for many years by organizing numerous development meetings and trainings.

She is passionate about working with other people. Her mission is to inspire and motivate others to achieve both personal  and professional goals. She likes the theater and spending time surrounded by nature.

 

Katarzyna Abramowicz
Pedagożka, absolwentka studium socjoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Doradczyni edukacyjno – zawodowa pracująca na co dzień w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Nr 1 w Gdyni oraz nauczycielka doradztwa zawodowego w jednej z gdyńskich szkół. Koordynatorka Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych. Jej pasją jest praca z drugim człowiekiem, kierunkowanie na rozwój i wzbudzanie ciekawości poznawczych. Wciąż doskonali swój warsztat zawodowy i poszukuje inspiracji do pracy z ludźmi. Prywatnie mężatka, mama dwójki dzieci. W wolnym czasie fascynatka Sportów Latawcowych.

Pedagogue, graduate of the Department of Sociotherapy at the Krakow Psychodynamic Center. An educational and vocational counselor working at the Pedagogical and Psychological Counseling Center No. 1 in Gdynia and a vocational counseling teacher at one of Gdynia’s schools. Coordinator of the Gdynia Network of Professional Advisors. Her passions include working with other people, focusing on development and sparking cognitive curiosity. She is constantly improving her professional skills and is looking for inspiration to work with people. Privately a married woman, mother of two children. In her free time, she is keen on kite sports.

Michał Wlaźliński

Doświadczony praktyk, wieloletni menedżer i trener. Ekspert w budowaniu i zarządzaniu kapitałem Ludzi oraz efektywnych procesów w środowisku nieustannej zmiany. Projektant i realizator programów rozwojowych wspierających osiąganie założeń biznesowych i budowę kultury organizacji. Pasjonat technik skutecznej komunikacji i zwinnych systemów zarządzania”.

Michal is an experienced practicioner, having worked as a manager and coach for many years. He is an expert in building and managing human assets as well as implementing effective processes in the face of constant changes. He designs development programs which promote achievement of business goals and improve organizational skills. He is passionate about effective communication techniques and agile management systems.

 

 

Anna Stokowska

Absolwentka socjologii i historii sztuki w ramach MISH UW, a także Centre for Social Studies i Szkoły Nauk Społecznych PAN. Koordynowała projekty edukacyjne w Centrum Edukacji Obywatelskiej i Centrum Cyfrowym. Była mentorką w kursach e-learningowych dla nauczycieli i autorką materiałów edukacyjnych na temat nowych technologii oraz roli gier w edukacji. W Katalyst Education wciela zasadę, że ludziom pracuje się najlepiej wtedy, kiedy robią, to co kochają. Jest Team Leaderką Katalysta i Scrum Masterem zespołu developerskiego Fundacji.

A graduate of sociology and art history at the MISH UW, as well as the Center for Social Studies and the School of Social Sciences of the Polish Academy of Sciences. She coordinated educational projects at the Center for Citizenship Education and the Digital Center. She was a mentor in e-learning courses for teachers and an author of educational materials on new technologies and the role of games in education. At Katalyst Education, she embodies the principle that people work best when they do what they love. She is the Team Leader Katalysta and Scrum Master of the Foundation development team.

 

Klaudia Zagórowicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku – doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem. Pomaga klientom m.in. kreować ścieżki kariery, identyfikować i rozwijać talenty. Inicjatorka i organizatorka wielu przedsięwzięć dedykowanych osobom poszukującym inspiracji do zmian w sferze zawodowej oraz zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym. Podejmuje działania na rzecz rozwoju Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego m.in. koordynując wydarzenia regionalne w województwie oraz pracę grupy roboczej ds. adaptacyjności w poradnictwie zawodowym.

Voivodship Labor Office in Gdańsk, Information and Career Planning Center in Gdańsk – vocational counselor with many years of experience.

She helps clients create their career paths and identify and develop talents. She organizes many projects dedicated to people seeking inspiration for changes in the professional sphere and interested in personal and professional development. She assists in numerous events to promote the Pomeranian Vocational Guidance System, including coordinating regional events and the activities of the working group on adaptability in vocational guidance.

 

Barbara Szymańska

Psycholog i doradca zawodowy. Konsultant wojewódzki ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Edukacji Nauczycieli Gdańsku. Autorka publikacji z obszaru doradztwa, rynku pracy i psychologii. Realizatorka projektów badawczych, edukacyjnych, rozwojowych.

Psychologist and vocational counsellor. Regional career counselling consultant at the Gdańsk Teachers’ Education Center. Author of publications in the field of counselling, labour market and psychology. She has been involved in many research, educational and developmental projects.

 

 

Mathias Geb  (Niemcy)

Jest nauczycielem zajmującym się tematyką związaną z przedmiotami inżynieryjnymi i religią, ale także uczy muzyki. W zakresie jego zainteresowań i zadań należy  organizacja  współpracy międzynarodowej w szkole w ramach programów Erasmus+  i innych. Jest pracownikiem  w Berufsschul Campus Schwalmstadt Hessen.I’m a teacher with the topics engenering and Religion, but I do some music-lessons as well. My job is to organise international cooperations in school as well.I’m working in Berufsschul Campus Schwalmstadt Hessen.

 

Lene Odberg Thorstensen (Norwegia)

Lene jest  koordynatorem projektów międzynarodowych Fønix AS w Norwegii, największej norweskiej firmie zajmującej się rehabilitacją zawodową. Przed pracą w Fønix Lene pracowała jako konsultant i kierownik sprzedaży zarówno w Norwegii, jak i USA. Posiada tytuł licencjata  w dziedzinie zarządzania  z Michael F. Price, college of Business at the University of Oklahoma. Obecnie pracuje nad tytułem magistra w zakresie zarządzania organizacją.

Doświadczenie: 4 lata jako trener, 2 lata  jako kierownik projektów międzynarodowych, 10 lat jako kierownik projektów w USA. Inne kwalifikacje: Certyfikowany trener vip24, trener neurolingwistyki NLP, trener IPS.

 

Lene is the International Project Coordinator at Fønix AS in Norway, the largest vocational rehabilitation company in Norway.  Prior to working at Fønix, Lene worked as a consultant and sales manager both in Norway and the USA. She holds a B.A. in Management from Michael F. Price, college of Business at the University of Oklahoma, and is currently working on her Master’s degree in Organizational Management.

Experience: 4 years as a coach, 2 year as project manager international projects, 10 years as project manager in USA. Other qualifications: Certified vip24 coach, NLP practitioner, IPS trainer.

 

Ingrid Wilhelmsen (Norwegia)

Ingrid otrzymała licencjat z ekonomii i finansów na Uniwersytecie w Oslo. Pracuje w dziedzinie edukacji dorosłych od ponad 10 lat i zdobyła doświadczenie zawodowe podczas realizacji wielu  projektów Erasmus +. Specjalizuje się w szkoleniu w zakresie podstawowych umiejętności w przedsiębiorstwach w połączeniu z podstawowymi umiejętnościami oraz kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET)

Ingrid holds a Bachelor in economy and finance from the University of Oslo. She has been working with adult education for more than 10 years and has experience from several Erasmus+ projects.

Her speciality is basic skills training in companies with combination on basic skills and Vocational education and training (VET).”

 

 

Grete Stige Sande (Norwegia)

Ma 57 lat, mieszka w Sandefjord w Norwegii i ma trzy córki w wieku 21, 26 i 29 lat.  Pracuje w szkole średniej zajmując się poradnictwem zawodowym i doradztwem w połączeniu z nauczaniem języka norweskiego i marketingu. Jest wykwalifikowanym nauczycielem i doradcą oraz posiada tytuł magistra zarządzania edukacją. Pracowała także cztery lata w firmie żeglugowej. Posiada stopień naukowy z Norwegian School of Management. Przez ostatnie 25 lat zdobywała doświadczenie pracując w coachingu, doradztwie zawodowym i udzielając wsparcia psychologicznego swoim uczniom. Brała udział w projekcie dotyczącym cyfrowego doradztwa zawodowego.

She is 57 years old, lives in Sandefjord, Norway, and she has three daughters at age 21, 26 and 29.  She works in Upper Secondary School with career guidance and counseling in combination with teaching Norwegian language and Marketing.She is a educated teacher and counselor and she has a Master Degree in Education Management. She also worked four years in a Shipping Companyand has a Business Degree from Norwegian School of Management. The last 25 years she has experience from coaching, career counseling and psychological support. The last two years she has participated in a project with digital career-counseling at her school.

 

Paolo Bernardi

Urodził się w Bolonii 1 stycznia 1961 r. Po ukończeniu historii współczesnej pracował przez 25 lat (1987-2012) jako nauczyciel języka włoskiego i historii w różnych szkołach średnich II stopnia. W latach 2005–2009 pracował jako inspektor nadzorujący  w  Practice Teachers for School of Specialization for Teaching in Secondary Schools (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Superiore, SSIS) na Uniwersytecie w Bolonii, a także współpracował z uniwersytetami w Aosta, Bolonii i Parmie jako wykładowca dydaktyki w nauczaniu historii i prowadzenia warsztatów dydaktycznych. Od 2012 r. jest dyrektorem, a także kieruje instytutem techniczno-handlowym (Istituto Tecnico Commerciale, ITC) w szkole Rosa Luksemburg w Bolonii. Uczestniczył w szkoleniach zarówno jako nauczyciel historii, jak i dyrektor w zakresie zarządzania zespołem, planowania programów praktyk dla studentów, poradnictwie i doradztwie zawodowym. Jest członkiem Komitetu Zarządzającego Stowarzyszenia Almadiploma, który zajmuje się doradztwem zawodowym.

Paolo Bernardi was born in Bologna on the 1st of January 1961. After graduating in Contemporary History, he worked for 25 years (1987-2012) as teacher of Italian and History in various upper secondary schools. From 2005 to 2009, he worked as Supervisor of Practice Teachers for the School of Specialization for Teaching in Secondary Schools (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Superiore, SSIS) of the University of Bologna and also collaborated with the Universities of Aosta, Bologna and Parma as lecturer of History Didactics and Didactic Workshops.Since 2012 he’s been Headmaster, and he’s currently at the head of the technical and commercial institute (Istituto Tecnico Commerciale, ITC) Rosa Luxemburg of Bologna.He’s attended training activities both as teacher, concerning history teaching, and as headmaster, concerning subjects such as the organization of the staff, the planning of apprenticeship programmes for students, the career guidance and counselling. He’s a member of the Managing Committee of the Association Almadiploma, that works in the field of career guidance and counselling.

 

Agnieszka Majewska

Od 2011 roku zawodowo związana z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni.Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku socjologia. Ukończyła studium podyplomowe Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Gdańskim.

Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy. Od 2016 roku kieruje Działem Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

She has been working at the Poviat Labor Office in Gdynia since 2011. A graduate of the Faculty of Humanities at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, majoring in sociology, she completed postgraduate studies in Psychological Vocational and Personnel Consulting at the University of Adam Mickiewicz University in Poznań and postgraduate studies in Human Capital Management at the University of Gdańsk.

She has over 5 years of experience working as a career counselor. Since 2016, she has been managing the Department of Employment and Vocational Counseling at the Poviat Labor Office in Gdynia.

 

Ewa Matusiak

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego  na kierunku pedagogika społeczna. Od 6 lat związana z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, gdzie pełni funkcję doradcy zawodowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu porad indywidualnych i grupowych dla różnych grup wiekowych. Interesuje się kompetencjami przyszłości oraz doradztwem zawodowo – edukacyjnym dla młodzieży.

Ewa is a graduate of the University of Gdańsk in the field of social pedagogy. She has been a professional advisor with the Poviat Labor Office in Gdynia for the past 6 years. She has experience in individual and group advice and counselling for various age groups. Her areas of interests are the competences of the future and professional and educational counseling for young people.

 

Katarzyna Chojecka

Doradca zawodowy, trener, szkoleniowiec, ukończyła studia magisterskie Poradnictwo Zawodowe i Doradztwo Personalne oraz studia licencjackie Doradztwo Zawodowe. Pracuje jako Specjalista ds.Zintegrowanego projektu edukacyjnego, jest Powiatowym Doradcą Zawodowym w Powiecie Gdańskim oraz Szkolnym Doradcą Zawodowym w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim. Przez wiele lat prowadziła działalność gospodarczą, będąc opiekunem praktyk uczniów szkół zawodowych i techników. Szkoli doradców/liderów doradztwa zawodowego ze szkół w ramach  Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych, wspiera osoby potrzebujące wsparcia w obszarze doradztwa zawodowego.
Vocational counselor, coach and trainer, she has a master’s degree in Vocational Counseling and Personnel Consulting as well as an undergraduate degree in Vocational Counseling. She works as a Specialist for an Integrated Educational Project, she is the Gdansk Poviat Vocational Counselor and a School Vocational Counselor in the ZSOiO in Pruszcz Gdański. For many years she ran her own business, being a supervisor of apprenticeships of vocational and technical school students. She trains counselors / leaders of vocational counseling from schools within the Poviat Network of Vocational Counselors and supports people who need support in the area of vocational counseling.

 

Nina Wójcicka

Doradczyni zawodowa. Absolwentka wyższych studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego. Od 11 lat związana z realizacją projektów z aktywizacji zawodowej dla różnych grup odbiorców. Wspiera osoby poszukujące pracy, bezrobotne, uczniów i absolwentów, pomagając im w dokonywaniu wyborów dotyczących drogi edukacyjnej i życia zawodowego.

 

Aneta Grygiel-Dorszewska

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, nauczycielka akademicka, doradczyni zawodowa, koordynatorka projektów z obszaru edukacji i rynku pracy, autorka kilkunastu publikacji z zakresu pedagogiki gender, kierownik Referatu Projektów Edukacyjnych w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.

Aneta has a PhD in pedagogy. She is a teacher, vocational counselor, project coordinator in education and the labor market, as well as an author of several publications in the field of gender pedagogy. She is currently the head of the Department of Educational Projects in the Gdynia Municipal Education Department.

 

Magdalena Urban

Od ponad 7 lat pracownik Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Aktywnie zaangażowana w promocję przedsiębiorczości w mieście. Szczególnie zainteresowany tematyką przedsiębiorczości młodzieżowej i rodzinnej. Od 2014 realizuje w Gdyni projekty wspierające młode mamy planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz projekt Junior Biznes.

An employee of the Gdynia Center for Entrepreneurship Support for over 7 years. Actively involved in the promotion of entrepreneurship in the city. Her areas if keen interest include youth and family entrepreneurship. Since 2014, she has been implementing projects in Gdynia supporting young mothers who planning to start a business and the ‚Junior Business’ Project.

 

Jolanta Wdowiak

Absolwentka Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni. Od 10 lat zaangażowana w realizację projektów unijnych, które pozwalają młodzieży realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia wzmacniając postawy przedsiębiorcze. Aktywizuje młodzież do działań w konkursach, projektach krajowych i zagranicznych.

A graduate of the History of the University of Gdańsk and postgraduate studies in the field of Library and Information Science at the University of Social and Economics in Gdańsk. Teacher librarian in the Complex of Administrative and Economic Schools in Gdynia. For 10 years, she has been involved in the implementation of EU projects that allow young people to pursue their passions, develop skills and gain new experience by strengthening entrepreneurial attitudes. Stimulates young people to action in competitions and national and international projects.

 

Aleksandra Rosicka

Absolwentka Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą i psychologii biznesu. Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych. Opiekun uczniów finalistów i laureatów olimpiad i konkursów ekonomicznych. Nauczyciel Roku 2004 Rotary Club w Gdyni. Opiekun zagranicznych praktyk zawodowych. Od 12 lat zaangażowana w projekty UE tj. Leonardo da Vinci, Comenius, Młodzież w działaniu i Erasmus +. Motywuje młodzież do realizacji swoich pasji i uczestnictwa w w/w projektach dając im szansę na przełamywanie barier i ograniczeń, zdobywanie umiejętności i kompetencji  społecznych, językowych, informatycznych i rozwijania postaw przedsiębiorczych. Współpracuje z zagranicznymi instytucjami w dziedzinie edukacji tj. uniwersytetem, centrum doradztwa zawodowego, stowarzyszeniem nauczycieli oraz szkołami zawodowymi i ogólnokształcącymi.

Master of Economics at the Faculty of Transport Economics of the University of Gdańsk and postgraduate studies in education management and business psychology.Economics teacher at Complex of Administrative and Economic Schools in Gdynia. Supervisor of winners and finalists of economic competitions. Gdynia’s Rotary Club winner of the Teacher of the Year 2004  award. Involved in EU Leonardo da Vinci, Comenius, Youth in Action and Erasmus+ projects for 12 years. She actively motivates young people to pursue their passions and participate in cross-border and international projects, giving them a chance to acquire social, linguistic and IT skills and competences, as well as to develop entrepreneurial attitudes.Cooperates with foreign education institutions: universities, counseling centres, professional teachers’ associations and general and vocational schools.